Saturday, September 10, 2016

蝙蝠侠被蝙蝠咬过

蝙蝠侠被蝙蝠咬过,蜘蛛侠被蜘蛛咬过,就在刚刚我被蜈蚣咬了一下,会变成什么呢想想都激动啊。
蝙蝠侠被蝙蝠咬过->biān fú xiá bèi biān fú yǎo guò
Batman bitten by the bat
蜘蛛侠被蜘蛛咬过->zhī zhū xiá bèi zhī zhū yǎo guò
Spider-Man was bitten by the spider
就在刚刚我被蜈蚣咬了一下->jiù zài gāng gāng wǒ bèi wú gōng yǎo le yī xià
Just in a moment I got bitten by a centipede

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.